Click here to show form

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

Krisztina Rudnay-Peters mint Adatkezelő, a személyes adatok kezelését az Érintettek magánszférájának és jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi (különösen az általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Krisztina Rudnay-Peters fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait kezelő Krisztina Rudnay-Peterst az alábbiak szerint érheti el: Postai cím: 8555 E Napier ave, Benton Harbor, MI, 49022. Webcím: www.etkezztudatosan.hu E-mail cím: hello@etkezztudatosan.hu

Kinek az adatait kezeljük?

Az applikációt 13. életévét betöltött személyek használhatják! Az ADATKEZELŐ az applikációt használó és a fenti feltételnek megfelelő személyek adatait kezeli.

Az adatkezelések alapadatai:

  1. Regisztráció

Az applikáció regisztrációja során megadott adatok közül a név, a jelszó az azonosításhoz, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz, a születési idő az applikáció használatának engedélyezéséhez és a kérdőív során megadott adatok, valamint az applikációs üzenetek megjelenítése

Célja: A Fel az izmot, le a zsírt applikáció használata, az ott lévő információk eléréséhez történő regisztráció.

Jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulásán alapul.

Jellege: Automatizált Kezelt adatok: Név, e-mail cím, születési idő, érdeklődési kör, jelszó Időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Érintettek köre: Az applikációt használó személyek

Adatok forrása: Az applikációt használó személyek

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: Aktiv Digital Media Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8.em. 46. +36 30 360 9350 office@aktivdigital.hu

Megjegyzés: Az applikáció a Google Play és az Apple Store platformján keresztül működik.

  1. Az applikáció megjelenítéséhez szükséges adatok

A applikáció egy adott eszközön történő megfelelő megjelenítés és az applikáció használhatósága érdekében az adatkezelő az eszközazonosítót, az eszköz márkáját és típusát, , valamint az eszköz operációs rendszerének típusát és verziószámát kezeli. Célja: A Fel az izmot, le a zsírt applikáció adott készüléken történő megjelenítése.

Jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) f) Az adatkezelő jogos érdekén alapul.

Jellege: Automatizált

Kezelt adatok: Eszközazonosító, az eszköz márkája és típusa, valamint az eszköz operációs rendszerének típusaés verziószáma

Időtartama: A regisztráció fennállásáig.

Érintettek köre: Az applikációt használó személyek

Adatok forrása: Az applikációt használó személyek

Adatfeldolgozó(k): Adatai: Tevékenység: Aktiv Digital Media Kft. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 35-37. 8.em. 46. +36 30 360 9350 office@aktivdigital.hu

Bármikor tiltakozhat az Adatkezelőnél az adatkezelésben érintett adatok kezelése ellen!

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során? A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezeli. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az ön által történt megadás után az Adatkezelő felel. Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani. Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül. Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. TÁJ07a-v.2 3

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó. Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen: – az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről, – az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, – az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor, – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor, – az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben az adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő. Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Érintett kérelmére Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését: – amennyiben az Érintett vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát – amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását – az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez – amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

f.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok TÁJ07a-v.2 4 indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.